European Legal Studies Institute (ELSI)


Navigation und Suche der Universität Osnabrück


Hauptinhalt

Topinformationen

Publications: Edited Books

Prof. Dr. Dr. h.c. (Ternopil) Fryderyk Zoll

161. Podstawy prawa bankowego, Kielce 2003, (The Basics of the Banking Law).

162. Dochodzenie należności pieniężnych, Kielce 2003, (Enforcement of the Monetary Claims).

163. Einführung in das polnische Recht, München 2005 (mit M. Liebscher) (Introduction into the Polish Law).

164. Prawo bankowe. Komentarz, tom I i II, Zakamycze 2005, (Banking Law –    Commentary, Vol 1 and 2).

165. Zbiór orzeczeń sądowych do zajęć z prawa cywilnego. Część ogólna. Casebook, Zakamycze 2006, afiliacja WSPiZ (Casebook – Civil Law – General Part).

166. Współredaktor (Co-editor): Principles. Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, Sellier, Münich 2008 I ed., 2 ed. 2009 (with C. v. Bar, H. Schulte–Nölke, E. Cliv, H, Bealem, A. Veneziano, J. Herre, J. Huet, M. Storm, S. Swann, P. Varul)

167. The Law of Obligation in Europe, A New Wave of Codifications, Sellier, Münich 2013 (with R. Schulze).

168. Współredaktor (Co-editor): Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, Sellier, Munich 2012 ( with H. Schulte-Nölke, N. Jansen, R. Schulze). (The Draft of the Optional European Sales Law)

169. Współredaktor (Co-editor): Rozprawy z Prawa Cywilnego, Własności Intelektualnej i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, pp. 315-325. LexisNexis, Warsaw 2012 (with J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz). (The Papers on Civil Law, Intelectual Property and Private International Law).