European Legal Studies Institute (ELSI)


Navigation und Suche der Universität Osnabrück


Hauptinhalt

Topinformationen

Publications: Chapters in Books

Prof. Dr. Dr. h.c. (Ternopil) Fryderyk Zoll

16. Rozdział o odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody związane z ruchem pojazdu mechanicznego (w: ) „Problematyka prawna i techniczna wypadków drogowych”, Kraków 1995. (Civil Liability for the Traffic Accidents (in: ) “The Technical and Legal Problems of Traffic Accidents”).

17. Przeniesienie własności na zabezpieczenie ze szczególnym uwzględnieniem postępowania upadłościowego (w: ) Wybrane problemy zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych, Materiały z konferencji pod red. M. Woronieckiego i R. Hary, Warszawa 1997 (z G. Traczem). (The Transfer of the Property for Security Purpose, with the Special Consideration of the Bancruptcy Procedure (in: ) Selected Issues of the Secured Monetary Claims).

18. Richterstellung in Polen (in: ) P. Oberhammer, Richterstellung in Europa, Wiedeń, Manz 2001, pp. 67 – 90. (“The Position of the Judges in Poland” (in: ) The Position of the Judges in Europe).

19.  “On Interpretation Of the Imposed Terms in Consumer Contracts” (in: ) M. Kępiński: “The Evaluation Of The New Polish Legislation In The Matter of Consumer Protection From The European Perspective”, Zakrzewo 2001.

20. „Verfahrensrechtliche Aspekte der dinglichen Kreditsicherheiten im polnischen Recht“ (in: ) Trunk/Drobnig/Roth, Mobiliarsicherheiten im Recht in Ost – und Mitteleuropa, Berlin 2002. (Procedural Aspects of the Proprietary Secured Interests in the Polish Law).

21. „Czy profesor nauk prawnych powinien być jednocześnie praktykującym prawnikiem?” (w: ) J. Stelmach, Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003 („Should be a Professor of Law Also a Practicioner?” (in: ) The Studies on the Philosophy of Law).

22. „Przewłaszczenie na zabezpieczenie” (w: ) Encyklopedia Prawa Bankowego PWN, Lexis Nexis, Warszawa 2003. („Transfer of Property for Security Goals”(in: ) Encyclopedia of Banking Law).

23. „Das Dubiose Ergebnis der Umsetzung der Richtlinie über Verbrauchsgüterkauf in die polnische Rechtsordnung“ (in: ) Krakauer – Augsburger Rechtstudien, Kluwer, Krakau- München 2004. (“A Dubious Result of the Implementation of the Consumer Sales Directive into the Polish Legal System” (in: ) Cracow-Augsburg Law Studies).

24. „Część ogόlna” (w: ) S. Włodyka, Prawo papierόw wartościowych, Warszawa 2004, pp. 1 – 79 („General Part” (in: ) Law of Securities ).

25. „Beschleunigung des Zivilverfahrens in Polen“ (in: ) Beschleunigung des Zivilverfahrens in Europa, Wien 2004, pp. 45. („The Accelleration of the Civil Procedure in Poland“ (in: ) The Accelleration of the Civil Procedure in Europe)

26. “Limits to the Acceleration of Civil Procedure in Poland” (in: ) C.H. van Rhee, The Law’s Delay, Antwerp-Oxford, New York 2004, pp. 6.

27. „Prawo ochrony konsumenta” (w: ) K. Wojtyczek/A. Machowska, Prawo francuskie, tom 2, Zakamycze 2005, pp. 55 (Law of Consumer Protection (in: ) French Consumer Law).

28. „Allgemeiner Teil von Zivilrecht“ (with M. Liebscherem) (w: ) F. Zoll/M. Liebscher, Einführung in das polnische Recht, C.H. Beck, München 2005. (“General Part of the Civil Law” (in: ) Introduction into the Polish Law).

29. „Schuldrecht, Allgemeiner Teil“ (with M. Liebscher and M. Bobrzyński) w: F. Zoll/M. Liebscher, Einführung in das polnische Recht, C.H. Beck, München 2005. (“General Part of the Civil Law” (in: ) Introduction into the Polish Law).

30. „Metodologia klinicznego nauczania prawa” (w: ) Studencka poradnia prawna, C.H. Beck 2005, pp. 211 – 236 (with B. Namysłowską – Gabrysiak). (Methodology of the Clinical Legal Teaching (in: ) Student’s Law Clinic).

31. „Komentarz do art. 109 prawa bankowego” (w: ) F. Zoll, Prawo bankowe. Komentarz, pp. 287 – 345, Zakamycze 2005 (Art. 109 of the Banking Law -  Commentary (in: ) Banking Law. Commentary).

32. „Rozdziały dotyczące prawa polskiego” (w:) M. Whincup, Contract Law in Practice, Kluwer 2006, afiliacja UJ. (Chapters concerning Polish Law (in: ) Contract Law in Practice).

33. “Die vorvertragliche Informationspflichten im polnischen Recht-eine Frage des Bestehens einer generellen Verpflichtung zur Erteilung der vertragsrelevanten Informationen“ (in: ) Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, Wolters Kluwer, Warsaw 2006. (Pre - contractual Information Duties in the Polish Law – The Question on the existence of the general duty to provide the relevant information for the contract (in: ) Cracow-Augsburg Law Studies).

34. Das Antidiksriminierungsrecht in der Acquis – Gruppe und die fehlende Umsetzung von Antidiskriminierungsrichtlinien in das polnische Zivilrecht (w: ) R. Schulze, New Features in Contract Law, Sellier 2007, str. 85 – 95, afiliacja UJ. (The Antidiscrimination Law in the Acquis – Group and the Lack of Implementation of Antidiscrimination Clauses into the Polish Civil Law)

35. “Pre-contractual Duties to Perform Information and Their Violation form the Perspective of Polish Private Law-Selected Issues” (in: ) S. Grundmann, M. Schauer, The Architecture of European Codes and Contract Law, Kluwer 2006 str. 339 – 358, afiliacja UJ.

36. „Schiedsgerichtsbarkeit in Polen“ (w:) P. Oberhammer, Schiedsgerichtsbarkeit in Zentraleuropa, CLC Wien 2005 ( with B. Łyszczarz). („Arbitration in Poland“ (in: ) Arbitration in Central Europe).

37. Comments – Article 1:301 – 1:302 (with S. Leible and J. Pisulińsk); 2:204 – 2:205 (with S. Leible i J. Pisuliński); Art. 2:301 (with S. Leible i J. Pisuliński); Art. 3:101-3:203 (with  S. Navas-Navarro, S. Leible and J. Pisuliński); Art. 7:101 – 7:202 (with C. Aubert de Vincelles, Piotr Machnikowski, Jerzy Pisuliński, Judith Rochfeld, Maciej Szpunar) (in: ) Principles of the Existing EC – Contract Law, (Acquis – Principles), Contract I, Sellier 2007, afiliacja UJ.

38. Komentarz do art. I: 25 – I: 30, s. 198 – 217 oraz art. II : 1 i II: 2, s. 249 – 265 (w: ) M. Pecyna, Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Fryderyka Zoll i Jerzego Pisulińskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. Also the introduction (with J. Pisuliński), pp. 29 – 41., afiliacja UJ. (Commentary to art. I: 25 – I: 30, pp. 198 – 217 and art. II : 1 and II: 2, s. 249 – 265 (in: ) Performance and the Result of the Non – Performance of Obligations. Draft with motives prepared under the leadership of F. Zoll and J. Pisuliński).

39. “Acquis Principles. Comments Art. 8:301 i 8:303” (with J. Pisulińskim and M. Szpunarem (in: ) R. Schulze, Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Sellier 2008, pp. 311 – 323 and pp. 324 – 328, afiliacja UJ.

40. “Metoda Acquis – Group. Wkład w harmonizację prawa umów w Europie” (w: ) M. Pazdan/W. Popiołek/E. Rott – Pietrzyk/M. Szpunar, Europeizacja Prawa Prywatnego, tom II, Kluwer, Warszawa 2008, pp. 751 – 771, afiliacja UJ. (The Acquis – Group Method. An Input into the Harmonisation of the Contract Law in Europe (in: ) Europeanisation of Private Law).

41. Wprowadzenie do uzasadnienia projektu (Einführung zur Begründung des Entwurfes – mit J. Pisuliński) pp. 29 – 41, Begründung zu Art. I:25, I: 26, I: 30, I:31, I:32, - pp. 198 – 216 und zu Art. II: 1 und II: 2, pp. 249 – 264 (w: ) M. Pecyna, Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Jerzego Pisulińskiego i Fryderyka Zolla (Erfüllung und Leistungsstörung. Entwurf mit der Begründung unter der Leitung von J. Pisuliński und F. Zoll, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009., afiliacja UJ. (Introduction to the Motives of the Draft (in: ) Performance and the Result of the Non – Performance of Obligations. Draft with motives prepared under the leadership of F. Zoll and J. Pisuliński).

42. The Remedies for Non-Performance in the System of the Acquis – Group  (in: ) R. Schulze, Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Sellier 2008, pp. 189 – 204, afiliacja ALK.

43. „Testament”, pp. 271 – 348 i „Rozrządzenia na wypadek śmierc”i (Verfügungen von Todes wegen) pp. 351 – 396 (w: ) Bogudar Kordasiewicz, System Prawa Prywatnego, t. 10. Prawo spadkowe. C.H. Beck 2009 (współautor z S. Wójcikiem – rozdział Testament został też opublikowany w Studiach Prawa Prywatnego), afiliacja ALK. (Testament and Last Will and Disposition mortis causa (in: ) System of Private Law, tome 10).

44. “Introductory Part” (with H. Schulte – Nölke, pp. 23 – 35), Komentarze (Comments) Art. 1 :301 – 1 :303 (with Leible i Pisuliński, II Ed.), 3 :101 – 3 :203 (with Leible, Navas Navarro, Pisulinski II ed.), 7B – 01 and 7B – 02; 8:301 (with Pisuliński i Szpunar II ed. ), 8:302 (with Pisuliński i Szpunar II ed. ), 8:B-02 – B: B-04 (w: ) Acquis Principles, Contract II, Sellier 2009, afiliacja UJ.

45. “The Remedies for Non – Performance in the Proposed Consumer Rights Directive and the Europeanisation of the Private Law” (in: ) Schulze/Howells, Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, Sellier 2009, pp. 279 – 286, Afiliacja UJ.

46. “The Draft Common Frame of Reference an Instrument of the Autonomous Qualification in the Context of Rome I Regulation” (w: ) F. Ferrari/S. Leible, Rome I Regulation, Sellier 2009, pp. 17 – 25, afiliacja UJ.

47. „Das polnische Erbrecht im Wandel – die geplanten Reformen“ (w: ) R. Welser, Erbrechtsentwicklung in Zentral – und Osteuropa, Manz 2009, pp. 33 – 37, afiliacja ALK. (Polish Law of Succession in the process of transformation – the planned reformes (in: ) The development of Succession law in Central and eastern Europe).

48. „Das Ostrecht aus polnischer Perspektive unter besondere Berücksichtigung der russichen Rechtsordnung“ (w: ) Lankosz/Müller-Graff/Fink, Osteuropäische Nachbarschaft der Europäischen Union, Nomos 2009, pp. 35 – 39. (The Notion of „Ostrecht“ from the Polish Perspective under Special Consideration of the Russian Legal System (in: ) Eastern-European Neighbourhood of the European Union).

49. “Non – Discrimination and European Private Law” (in: ) Ch. Twigg-Flesner, The Cambridge Companion to European Private Law, Cambridge University Press 2010, pp. 298 – 313.

50. „Der Entwurf des Gemeinsamen Referenzrahmens und die Vollharmonisierung“ (in: ) M. Stürner, Vollharmonisierung im Europäischen Verbraucherrecht, Sellier 2010, pp. 133 – 141. (The Draft Common Frame of Reference and the full harmonisation (in: ) Full Harmonisation in the European Consumer Law).

51. „Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań” (w: ) A. Olejniczak, Suplement do t. 6 Systemu Prawa Prywatnego, pp. 1 – 218  2010.  (Performance and The Effects of the Non – Performance of Obligations   (in: )Supplement to the 6th tome of the System of the Private Law). Second edition System t. 6, Warszawa 2014, pp. 1013 – 1241.

52. “The Influence of the Chosen Structure of the Draft for the Optional Instrument on the Functioning of the System Remedies” (in: ) R. Schulze/J. Stuyck, Towards a European Contract Law, Sellier 2011.

53. “A Need for a New Structure for European Private Law” (in: ) Roger Brownsword, Hans-W Micklitz, Leone Niglia and Stephen Weatherill, The Foundations of European Private Law, 2011 , pp. 555 – 562.

54. “Testamentary Formalities in Poland” (in: ) R. Zimmermann, Comparative Succession Law: Volume I: Testamentary Formalities, Oxford University Press 2011, pp. 270 –281.

55. “Unkörperliche Güter im akademischen Entwurf des Gemeinsamen Referenzrahmens“ (in: ) St. Leible, Unkörperliche Güter im Zivilrecht, Tübingen: Mohr Siebeck 2011. (Intingable Goods in the Academic Draft Common Frame of reference (in: )Intingable Goods in Civil Law).

56. „Der österreichische Einfluss auf die polnische Regelung des Irrtums – Vergangenheit und Zukunft im Lichte der europäischen Entwicklung“ (in: ) Constanze Fischer-Czermak; Gerhard Hopf; Georg Kathrein; Martin Schauer,  Festschrift 200 Jahre ABGB, Band I, Manz 2011, pp. 319 – 332. (The Austrian impact on the Polish Regulation of Mistake – The Past and Future in the Light of European Development (in: ) Liber Aniversarium for 200 years of ABGB).

57. „Der Tod der Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (in: ) v. Bar/ Wudarski, Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, Sellier 2012, pp. 223 – 235. (The Death of the Standard Terms (in: ) Germany and Poland in the European Law Society).

58. „Die Auslegung des Optionalen Instruments, Die Eignung der Auslegungsrichtlinien des akademischen Entwurfes für den gemeinsamen Referenzrahmen für die Auslegung des einheitlichen europäischen Rechts“,   (in: ) Jerzy Stelmach, Reiner Schmidt, Krakauer- Augsburger Rechtsstudien, Die Grenzen der rechtsdogmatischen Interpretation, Wolters Kluwer, Warsaw 2011, pp. 161-176. (The Interpretation of the Optional Instrument, The Feasibility of the Rules on Interpretation Arising from the Draft Common Frame of Reference for the Unified Interpretation of the Common European Sales Law (in: ) The Limits of Dogmatic Interpretation of Law).

59. “Starting from e-commerce instead of Sales Contracts – Choosing the right field of application of the EU Optional Instrument” (with Hans Schulte-Nölke), (in: ) Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Aneta Wewiòrowska-Domagalska, Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego, C.H.Beck, Warszawa 2012, pp. 83-95. (Starting from e-commerce instead of Sales Contracts – Choosing the right field of application of the EU Optional Instrument (in: ) The Directions of Development of the European Private Law)

60. “The System of Judicial Appointment in Poland – a Question of the Legitimacy of the Judicial Power”, (in: ) Shimon Shetreet, Christopher Forsyth, Culture of Judicial Independence, Martinus Nijhoff, Leiden und Boston 2012, pp. 301-310.

61. “Zwei Konzepte des Einbaus vorvertraglicher Informationspflichten in ein System der Vertragsordnung“, in: Rudolf Welser, Haftung aus Verschulden beim Vertragsschluss in Zentral- und Osteuropa, Manz 2012, pp. 265-273. (Two Concepts of the Inclusion of the Pre – Contractual Information Duties in the System of the Contract Law (in: ) Culpa in Contrahendo in Central and Eastern Europe).

62. „Polen“ (in: ) Walter H. Rechenberger, Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mittel- und Südosteuropa seit 1918, Jan Sramek Verlag 2011, pp. 117-126. (Poland (in: ) The Development of the Civil Procedure in Central and South Europe since 1918).

63. Chapter 10 – 12 and 14 – 15 (in: ) Reiner Schulze (ed.), Common European Sales Law (CESL) – commentary,  C.H..beck/Hart/Nomos, Baden-Baden 2012, pp. 397-532 and (with Jonathon Watson) pp. 602-634

64. „Das Dienstleistungsrecht im Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht“, (in: ) H. Schulte-Nölke/F. Zoll/N. Jansen/R. Schulze, Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, Sellier, Münich 2012, pp. 279-296. ( Law of Services in Proposal for the Common European Sales Law (in: ) The Draft for the Common European Sales Law).

65. „The DCFR`s Specific Part of the Law of Obligaitons and Its Feasibility for the development of a modern contract law” (in: ) Juliette Sénéchal, Vers un droit européen des contrats spéciaux, Larcier 2011, pp. 105-115.

66. “O procesie integracji prawa cywilnego - synteza czy iluzja syntezy europejskich porzadków prawnych, (w: ) Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zoll, LEX Wolters Kluwers, Warsaw 2012 Bd. I, pp. 491 – 497. (On the Process of Integration of the Civil Law – A Synthesis of European Legal Orders, or it’s Illusion?)

67. “Contract Law in the Draft of the New Polish Civil Code: Formation of Contract, Performance and Non-Performance of Obligations”, (in: ) R. Schulze/F. Zoll, The Law of Obligation in Europe, A New Wave of Codifications, Sellier 2013.

68. „Zarzut bezwzględnej nadmierności kosztów usunięcia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w projekcie wspólnych europejskich przepisów o sprzedaży. Uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Weber/Putz (in: ) J. Pisuliński/P. Tereszkiewicz/F. Zoll, Rozprawy z Prawa Cywilnego, Własności Intelektualnej i Prawa Prywatnego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, LexisNexis, Warszawa 2012,    pp. 315 – 327. ( The Exception of the Absolute Improportionality in Repair or Replacement in the Draft for the Common European Sales Law).

69. „The Scope of the Proposal for the Optional Instrument – factors increasing risks for businesses (in: ) A. Matlak/S. Stanisławska-Kloc, Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, LEX Wolters Kluwer, Warsaw 2013.

70. Chapter IV. Testament, pp. 293 – 377 and Chapter V. Rozrządzenia testamentowe, pp. 379-456 (co-author with S. Wójcik) (in: ) Bogudar Kordasiewicz, System Prawa Prywatnego, Volume 10. Prawo spadkowe. C.H. Beck Warsaw 2013. (Chapter IV and V (in: ) System of Private Law, Volume 10).

71. “Umowy o świadczenie usług” (Dienstleistungsverträge) (in: ) System Prawa Handlowego, tom 9, Międzynarodowe prawo handlowe, Band 9 Internationales Handelsrecht, ed. Wojciech Popiołek, C.H. Beck,  Warsaw 2013, pp. 1179-1208 (Service contracts (in: ) vol. 9, International Commercial Law).

72. Contract Law in the Draft of the New Polish Civil
Code: Formation of Contract, Performance and Non-Performance of Obligations, (in: ) The law of Obligations in Europe: A New Wave of Codifications (Das Schuldrecht in Europa: Eine neue Welle von Kodifikationen), ed. together with Reiner Schulze, Sellier 2013, pp. 93 – 122

73. “Das Pandektensystem und die Vorschriften über den Vertragsschluss in der Struktur des polnischen Zivilgesetzbuches“ (in: ) Der Allgemeine Teil des Privatrechts), eds. Chrisitan Baldus/Wojciech Dajczak, Frankfurt on the Main 2013, pp. 129-137. (The system of pandects and the provisions on the conclusion of a contract in the structure of the Polish Civil Code (in: ) General section of Private Law).

74. “A Civil Code Outside of Reality, The Polish Codification of the Year 1964, Its Origin, Development and Future” (Ein Bürgerliches Gesetzbuch jenseits der Realität, die polnische Kodifikation aus dem Jahre 1964: Ursprung, Entwicklung und Zukunft) (in: ) Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference, Series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law (Die Kodifikation aus einer internationalen Perspektive: Ausgewählte Beiträge von der zweiten thematischen Konferenz der Internationalen Assoziation für Verfassungsrecht), ed. Wen-Yeu Wang, Cham Heidelberg NewYork Dordrecht London 2014, pp. 125-135

75. “Der immer werdende Vertrag”  Einige Bemerkungen zur Frage nach dem Bedarf einer neuen Regelung der Vorschriften über den Abschluss von Verträgen , in: Krakauer Augsburger Rechtsstudien: Die Rolle des Rechts in der Zeit der wirtschaftlichen Krise, eds. Jerzy Stelmach/Reiner Schmidt, Warsaw 2013. (Some comments on the necessity of new rules concerning the conclusion of contracts (in: ) Legal studies of Cracow and Ausgsburg: the role of rights during economic crises).

76. “A Three Dimensional-Code and a Question of the Normative Hyper-linking?” (Ein dreidimensionaler Code und die Frage nach der normativen Verknüpfung durch Hyper-Links) (in: ) Information, Technology and Law - Jagiellonian University Press (Information, Technologie und Recht), ed. Wojciech Cyrul, Cracow 2014, pp. 95-103.

77. “Krόtki esej o zmierzchu umowy sprzedaży i przyszłości umów o świadczenie usług, a także koniecznej rewolucji prawa cywilnego” (Kurzes Essay über den Untergang des Kaufvertrages und die Zukunft des Vertrages über Dienstleistungen sowie der unerlässlichen Revolution des Zivilrechts (in: ) Wojciech Dajczak/Adam Dassuj/Mikołaj Labijak, Umowa sprzedaży - wspólnota tradycji prawnej, idea unifikacji, uniwersalne problemy praktyczne, Poznań 2013, pp. 33-38. (Short essay on the decline of the sales contract and the future of the service contract as well as the indispensable revolution of the Civil Right (in: ) Sales Contract – Community of Legal Tradition, The Idea of Unification, Universal Practical Issues).

78. “On judges writing commentaries: Is it appropriate for a judge to do other things?”(Über Richter, die Kommentare verfassen: Ist es angemessen für einen Richter andere Dinge zu tun?) (in: ) Judges on Trial: The Independence and Accountability of the English Judiciary (Richter im Verfahren: Die Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht der englischen Justiz), eds Simon Shetreet/Sophie Turenne, Cambridge 2013

79. „Regulacja świadczenia usług jako wyzwanie legislacyjne” (with  M. Pecyna)
(w: ) A. Olejniczak, J. Haberko, D. Sokołowska, A. Pyrzyńska (red.), Współczesne
problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015, pp 561 – 587. (The Law of Services as Legislative Challenge)