European Legal Studies Institute (ELSI)


Navigation und Suche der Universität Osnabrück


Hauptinhalt

Topinformationen

Publications: Books

Prof. Dr. Dr. h.c. (Ternopil) Fryderyk Zoll

1. Małżeństwo konkordatowe. Analiza prawnoporównawcza zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Rozważania na tle konkordatu z 28 VII 1993, Staromiejska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1994, pp. 85 (with P. Kuglarz). (Concordate Marriage).

2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Praktyka –konstrukcja –dopuszczalność – przedmiot,  wydawnictwo Zakamycze,  Kraków 1996 pp. 182 (with G. Tracz) – (Transfer of Property as Secured Transaction).

3. Polnisches Konkursrecht, Wien 1996, pp. 162 Arbeitspapier FOWI, (with M. Thurner) – also edited in English (Polish Bancruptcy Law)

4. Najem lokali mieszkalnych, wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1997, pp. 294 (Housing Law – Tenancy).

5. Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, pp. 70 (with F. Wejman) (Consumer Law in Transition).

6. Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych, CH. Beck, Warszawa 2001, pp. 249, 2nd edition: Warszawa 2004 (Document’s Clauses – Debtors’ Scripts Law) - First and second edition of my habilitation. 

7. Polnisches Insolvenzrecht, Wiedeń, Manz 2002, pp. 292 (with A. Kraft and M. Thurner). (Polish Bankruptcy Law)

8. Ustawa o ochronie praw lokatorów. Komantarz (with M. Olczyk and M. Pecyną). ABC, Warszawa 2002 (Tenants’ Protection Law – Commentary).

9. Jaka Szkoła Prawa, Warszawa 2004, pp. 137 (Which School of Law – Are the American Teaching Methods Applicable to Poland?).