European Legal Studies Institute (ELSI)


Navigation und Suche der Universität Osnabrück


Hauptinhalt

Topinformationen

Publications: Articles in Law Journals and in joined publications

Prof. Dr. Dr. h.c. (Ternopil) Fryderyk Zoll

80. Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/1993, pp. 191 – 202. (Unfair Terms in Consumer Contracts).

81. Glosa do orz. TK z 15 grudnia 1992, K6/92 (dot. natury regulaminów bankowych), Przegląd Sądowy 7/8 1993, pp. 71 – 80. (Note to the Decision of the Constitutional Courts on the legal statute of the standard terms).

82. Glosa do uchwały S.N. z 10 marca 1993, III CZP 8/93 (dot. stosowania art. 5 k.c. do upływu terminów ograniczających realizację uprawnień z tytułu rękojmi, Przegląd Sądowy 5/1994, pp. 72 – 79 (Note to the Decision of the Supreme Court on the prescription in case of the warranty in the contract of sale).

83. Pełnomocnictwo nie gasnące mimo śmierci mocodawcy, Rejent 3/1994, pp. 78 – 93 (razem z W. Kalińskim). (Power of attorney which does not extinguish after the death of its provider).

84. Rejestr zastawów bankowych – problem jawności, Przegląd Sądowy 1/1996, pp. 67 – 72 (z G. Traczem) (Register of the Banking Pledge – Question of Transparency).

85. Glosa do orz. TK z 3. XII 1996, K 25/95 (dot. ochrony interesu osób zamieszkałych w chwili śmierci najemcy w jednym lokalu i opiekujących się najemcami na podstawie umowy o opiekę, zagadnienie ekspektatywy), Przegląd Sejmowy 2/1997, pp. 170 – 180 (Note to the Decision of the Constitutional Court concerning the interest of the tenants’ tutors – the question of the protection of the future rights).

86. Das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen in Polen, RIW 12/1997, pp. 1001 – 1006 (with Tanj Diemer – Benedict). (The Law of Standard Terms in Poland)

87. Potrzeba i kierunek nowelizacji kodeksowego ujęcia problematyki wzorców umownych, Przegląd Legislacyjny 1/1997, pp. 59 – 104 (On the Need and Direction of the New Law on Standard Terms).

88. Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z perspektywy polskiej, Przegląd Sądowy 5/1998, pp. 24 – 33 (Property Law in the European Convention on Human Rights from the Polish Perspective).

89. Przydatność pojęcia powiernictwa dla prawa prywatnego, Przegląd Prawa Handlowego 4/1998, s. 24 – 28 (with G. Tracz). (The need of the concept of the trust for the private law).

90. Natura prawna wzorców umownych, PiP 5/1998, pp. 46 – 63 (On the Legal Nature of the Standard Terms).

91. Niektóre zagadnienia związane z majątkowymi stosunkami małżeńskimi w postępowaniu upadłościowym, PPH 5/1998, pp. 25 – 28 (Some Questions on Property Regime of the Couples in the Bankruptcy).

92. Kredyt konsumencki w prawie wspólnotowym, Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia 2/1998 pp. 152 – 160 (Consumer Credit in Community Law).

93. Glosa do wyroku NSA, OZ Gdańsk z 11 XII 1997, II S.A./Gd 1703/96 (dot. uprawnień rady gminy do uchwalania zróżnicowanych stawek czynszu dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych), Palestra 11-12/1998, pp. 231 – 234 (with D. Tomaszewski). (Note to the Decision of the Superior Administrative Court on differentiated rents of the appartments belonging to the private persons).

94. Zmieniona propozycja dyrektywy o sprzedaży i gwarancji jakości dóbr konsumpcyjnych (wprowadzenie i przekład), Kwartalnik Prawa Prywatnego 4/1998, pp. 753 – 768 (with F. Wejmanem). (The Amanded Proposal for the Direcitve on Consumer Sale).

95. Pozasądowe sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego w umowach konsumenckich, PPH 2/1999, pp. 24 – 27 (Non-judicial Liquidation of the Registered Pledge in Consumer Contracts).

96. Spór o zakres dopuszczalności przewłaszczenia na zabezpieczenie ciąg dalszy, PiP 4/1999, pp. 73 – 81 (The Question of the Legality of the Transfer of Property for the Security Goals – Revisited).

97. O „klinicznej” metodzie nauczania prawa, Klinika 1/1999, pp. 31 – 40 (On Clinical Method Of Legal Education).

98. Glosa do wyroku S.A. w Krakowie z 5 IX 1996, I Acr 286/96, (dot. dopuszczalności umowy o przepadek przedmiotu zabezpieczenia, Prawo Bankowe 2/1999, pp. 79 – 84. (Note on lex commissoria of the collateral).

99. O nauczaniu prawa studentów kierunków nieprawniczych, Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia 1/1999, pp. 117 – 120 (On Teaching Non – Lawyers the Law)

100. Gründung einer polnischen Einmann – GmbH durch eine deutsche Einmann – GmbH, RIW 4/1999, pp. 277 – 279 (with P. Kuglarz). (Setting a Polish one - person limited company, by the German one – person limited company).

101. Wprowadzenie do projektu ustawy o uniwersyteckich poradniach prawnych, Klinika 1/2000, pp. 9 – 11. (Introduction to the Proposal of the Legal Clinics Law).

102. O redukcji utrzymującej skuteczność czynności prawnej, Transformacje Prawa Prywatnego 1/2000 (On Reduction Mantaining the Validity of the Juridical Act).

103. Das polnische Ausgleichrecht im Überblick (with A. Kraft), WIRO 8/2000.

104. Recenzja książki A. Adamczewskiego „Małżeństwo w konkordacie”, Palestra 12/2000 (Review of the Adamczewski’s Book: Marriage in the Concordate).

105. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego dotycząca przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 2/2001, pp. 83 – 86. (Note to the Decision of the Supreme Court on the Transfer of Immovables for Security Goals).

106. Die Befriediegung hypothekarisch gesicherter Forderungen der Hypothekenbanken im polnischen Konkursrecht (with Sonja Kokott), ZinsO 7/2001, pp. 302 – 304 (The Satisfaction of Mortgage Secured Creditor Claims in the Polish Bancruptcy Procedure).

107. Czy niemieckie prawo upadłościowe powinno być wzorem dla polskiego ustawodawcy?, Studia Prawnicze 1/2001, pp. 45 – 70. (Is the German Bankruptcy Law a Good Model for Polish Legislator).

108. O nowelizacji art. 3 ust. 1 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Transformacje Prawa Prywatnego nr 1/2001. (On the Revised Article 3.1 of the Public Security Law).

109. Wpływ wejścia w życie nowego prawa o działalności gospodarczej na toczące się postępowania upadłościowe wobec spółek cywilnych, PPH 7/2001, pp. 36 – 38 (The Impact of the Inforcement of the New Law on Commercial Acitivity on Pending Bankruptcy Procedures concenring the civil law companies).

110. Nota w Encyklopedii Prawa Bankowego pod red. W. Pyzioła pt. Zakaz anatocyzmu, PWN (Lexis-Nexis) 2001, stron 7 (Interests from Interests Prohibition - a Note in Banking Encyclopedia).

111. Przeniesienie praw z akcji imiennej, Transformacja Prawa Prywatnego 2/2001 (The Transfer of the Rights from the Name – Stock).

112. Czy austriackie prawo dotyczące niewypłacalności może być wzorem dla polskiego ustawodawcy, Studia Prawnicze 2/2001, pp. 31 – 42 (Is the Austrian Bankruptcy Law a Good Model for Polish Legislator).

113. Czy szwajcarskie prawo upadłościowe może być wzorem dla polskiego ustawodawcy, Studia Prawnicze 1/2002 (Is the Swiss Bankruptcy Law a Good Model for the Polish Legislator).

114. Opinia o projekcie nowego prawa upadłościowego, Przegląd Legislacyjny 3/2001 (On the Proposal for the New Polish Bankruptcy Law).

115. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002, I CKN/ 1156/99, OSP 1/2003, pp. 15 – 17.(Note to the Decision of the Supreme Court on the Land Usage Law).

116. O zasadzie numerus clausus wierzycielskich papierów wartościowych, Transformacje Prawa Prywatnego 1/2003, pp. 9-22 (z A. Wacławik) (On the Principal of Numerus Clausus of the Creditor’s Negotiable Papers).

117. Nauczyciel prawa wobec problemu nauczania o sprawiedliwości, Horyzonty Wychowania 4/2005, pp. 165 – 173 oraz tamże hasło „Kliniczna edukacja prawnicza”, pp. 324 – 325. (Law Teacher and The Problem of Justice).

118. The Future of European Contract Law from the Perspective of a Polish Scholar, Scripta Iuris Europaei, Special Issue: European Contract Law 2006, ERA-Forum; pp. 90-95.

119. Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej, Transformacje Prawa Prywatnego 1/2006, pp. 113 - 120,  (On the Termination of Synallagmatic Contracts by the Bankruptcy Administrator), afiliacja UJ.

120. Testament,  (with  S. Wójcik), Studia z Prawa Prywatnego, C.H. Beck 2/2006, pp. 80 – 126. (The Wills), afiliacja UJ.

121. The Impact of the Vienna Convention on the International Sale of Goods on Polish Law, With Some References to Other Central and Eastern European Countries, Rabels Zeitschrift 1/2007, pp. 81 – 98, afiliacja WSPiZ.

122. UN – Kaufrecht und Common Frame of Reference im Bereich der Leistungsstörungen: Ein Beitrag aus der Perspektive der Acquis Group, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 1/2007, pp. 229 – 246. afiliacja UJ. (CISG and the Common Frame of Refference on the Field of Non – Performance: An Input from the Perspective of Acquis Group).

123. Das Konzept des neuen polnischen Konkursrechts, Kieler Ost-Recht Notizen 1/2007, afiliacja WSPiZ. (The Concept of the New Polish Bancruptcy Law).

124. Die Grundregeln der Acquis – Gruppe im Spannungsverhältnis zwischen acquis commun und acquis communautaire, GPR 3/2008, pp. 106 – 117, Afiliacja UJ. (The Basic Rules of the Acquis Gruop: The Tension Between Acquis Commun and Acquis Communautaire).

125. Die Abschaffung der Habilitation in Polen in der Diskussion, Polen – Analysen, 30/2008, pp. 5 – 7.  Afiliacja ALK. (A Discussion on the Cancelling of Habilitation in Poland).

126. Polen als Rechtsstaat. Der schwierige Nachlass der Regierung Kaczyński und sein Einfluss auf die Rechtsstaatlichkeit Polens, Polen – Analysen, 2008, nr 38, pp. 2 – 8. (Poland and the Principle oft he Rule of Law. The Difficult Heritage of the Government of Kaczyński and it’s Impact on the compliance of the Rule of Law requirements in Poland).

127. Remedies for Discrimination: A Comparison of the Draft Common Frame of Reference and the Acquis Principles, ERA – Forum, scripta iuris europei, Special Issue 2008, European Contract Law, pp. 87 – 93. Afiliacja UJ.

128. Unfair Terms in the Acquis Principles and Draft Common Frame of Reference: A Study of Differences between the Two Closest Members of One Family, Juridica International, Law Review University of Tartu, Estonia, XIV 2008, pp. 69 – 77., Afiliacja UJ.

129. Europejski kodeks cywilny – wokół wizji nowego prawa prywatnego dla Europy, Nowa Europa. Przegląd Natoliński 1/2008, pp. 16 – 34; afiliacja ALK. (European Civil Code – A Vision of New Private Law for Europe).

130. Consumer Law Compendium: A Comparison with the Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles) – Selected Issues, European Business Law Review, 20/2009, pp. 391 – 398, Afiliacja ALK.

131. Przyszłość kształcenia prawników w Polsce, PiP 6/2010, pp. 19 – 28. (Future of the Education of Lawyers in Poland).

132. La présidence polonaise de l’Union européenne, Recueil Dalloz, 187 e année, 25 juin 2011, n° 30, p. 1744. (The Polish Presidency in the European Union).

133. Forum Gemeinschaftsprivatrecht, Unionsprivatrecht, Europäisches Privatrecht? „Gibt es den aquis communautaire noch?, (in: ) GPR 6/2011, pp. 270 (273-274). (Community Private Law, Private Law of Europe and of the European Union? Does Aquis Communautaire exist anymore?)

134. „Searching the optimum way for the unification and approximation of the private law in Europe – a discussion in the light of the proposal for the Common European Sales Law” (in: ) Contratto e Impresa, Vol. 17, pp. 397-412.

135. “Die Arbeiten am neuen polnischen Zivilgesetzbuch – Kodifikation in einer schwierigen Zeit”, in: OsteuropaR 2/2012, pp. 29-39. (The Works on the New Polish Civil Code – Codification in Difficult Times).

136. „Das Konzept des Verbraucherschutzes in der Machbarkeitsstudie für das Optionale Instrument – Rechtfertigung der Differenzierung des persönlichen Anwendungsbereichs einzelner Normen“, (in: ) EUVR 2012, pp. 9 – 23. (The Concept of Consumer Protection in the Feasibility Study for the Optional Instrument – The Justification of the Scope of Application of the Personal Scope of Application of Selected Rules).

137. „The Binding Power of the Contract“, (in: ) Journal of International Trade Law and Policy Vol. 11 Number 3, 2012, pp. 259-265.

138. “Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako klauzula abuzywna. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 września 2010”, (w: ) Monitor Prawa Bankowego 9/2012, pp. 40 – 45. (Declaration on the Subordination to the Execution. A Note To The Decision of the Court of Appeal in Warsaw from 22.09.2012

139. „Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu  nowego modelu” (with Marlena Pecyna), (w: ) Transformacje Prawa Prywatnego nr 1/2012, pp. 25 – 60. ( Assumption for the Scheme of the Draft for the Law of Obligations. In Search of a New Model).

140. „Problem negatywnego uzgodnienia cech rzeczy sprzedanej - w oczekiwaniu na wspolne europejskie prawo sprzedaży”, (w: ) Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, pp. 167 - 174. ( Problem of the Negative Agreement of the Features of the Sold Goods – Waiting for the Common European Sales Law).

141. Commentary to Ross G. Anderson, „Non-Performance in Sales Contracts: Principle, Practice and Harmonisation (in: ) ZEuP 4/2012, pp. 834 (859).

142. “Methodenlehre als Momentaufnahme?“ (Methodology as a snapshhot?) Zugleich eine Rezension zu Riesenhuber (Hrgs.), Europäische Methodenlehre (at once a review on „European Methodology“ ed. Riesenhuber), in: GPR 2013, pp. 317-321 (Methodology as a snapshhot? also a review on „European Methodology“ ed. Riesenhuber).

143. “Das elektronische Mahnverfahren in Polen – Das Ringen um die Effizienz des Zivilverfahrens bis an die Grenzen der Gerechtigkeit“, (in: ) OsteuropaRecht 2013, pp. 423-428 (The Polish electronic order for payment procedure – the struggle for efficient civil proceedings to the limits of justice)

144. "The binding power of the contract: Protection of performance in the system of the Common European Sales Law" (Die Bindungswirkung eines Vertrages: Schutz der Leistungshandlung im System eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts [GEKR]), in: Journal of International Trade Law and Policy 2012 (Zeitschrift des internationalen Handelsrechts und der internationalen Handelspolitik), pp.259-265

145. “Doręczenie korespondencji posiadaczowi rachunku” (Zustellung der Korrespondenz an den Kontoinhaber; – glosa do wyroku SN (Glosse zu dem Urteil des Obersten Gerichtshofes) z 14 grudnia 2012 r. (ICSK 350/12), (in: ) Monitor Prawa Bankowego, 10/2013, pp. 30-35 (Delivery of correspondence to the account holder - Gloss to the judgement of the Polish Supreme Court ).

146. Problem z pojęciem umowy sprzedaży w nowej ustawie o prawach konsumenta – zagadnienie umów mieszanych z obowiązkiem świadczenia usługi, IKAR 4/2014, pp. 7 – 19. (The Problem of the notion of the sales contract in the new law on consumer protection – the question of the mixed contracts with the service component).

147. Założenia projektu świadczenia usług w nowym kodeksie cywilnym, , TPP 4/2014, pp. 71 – 74( with Marlena Pecyna). (The concept of the draft on services in the new Polish civil code)