Fachbereich Rechtswissenschaften

European Legal Studies Institute (ELSI)


Navigation und Suche der Universität Osnabrück


Hauptinhalt

Topinformationen

Diskusný návrh Smernice o online sprostredkovateľských platformách
Translation: Monika Jurcova


Kapitola I: Rozsah pôsobnosti a vymedzenia pojmov

Článok 1: Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy o dodaní tovaru, služieb a digitálneho obsahu
uzavreté medzi dodávateľom a zákazníkom prostredníctvom online sprostredkovateľskej
platformy.
2. Táto smernica sa nevzťahuje na:
(a) platformy prevádzkované v rámci výkonu verejnej moci;
(b) platformy, na ktorých sa uzatvárajú zmluvy na poskytnutie finančných služieb medzi
dodávateľom a zákazníkom;
(c) (iné výnimky).
3. Táto smernica nemá vplyv na vnútroštátne všeobecné zmluvné právo, ako sú predpisy o
uzatváraní, platnosti, protiprávnosti alebo účinku zmluvy, pokiaľ sa aspekty všeobecného
zmluvného práva v tejto smernici neupravujú.

Článok 2: Vymedzenia pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
(a) “online sprostredkovateľská platforma” je služba informačnej spoločnosti dostupná
prostredníctvom internetu alebo obdobného digitálneho prostriedku, ktorá zákazníkom
umožňuje uzatvárať zmluvy s dodávateľmi tovarov, služieb alebo digitálneho obsahu. Online
sprostredkovateľskou platformou nie sú služby, ktoré len identifikujú relevantných
dodávateľov a smerujú zákazníkov na webstránky týchto dodávateľov alebo poskytujú ich
kontaktné údaje;
(b) “prevádzkovateľ platformy” je obchodník, ktorý prevádzkuje online sprostredkovateľskú
platformu;
(c) “zákazník” je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva online
sprostredkovateľskú platformu na získanie tovaru, služieb alebo digitálneho obsahu;
(d) “dodávateľ” je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva online
spostredkovateľskú platformu na účely marketingu tovaru, služieb alebo digitálneho obsahu;
e) “ zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom” je zmluva, na základe ktorej má byť
zákazníkovi dodaný tovar alebo poskytnutá služba alebo digitálny obsah dodávateľom za
odplatu v peniazoch (alt. alebo za akékoľvek iné protiplnenie vrátane poskytnutia osobných
údajov);
(f) “ zmluva medzi platformou a zákazníkom” je zmluva medzi prevádzkovateľom platformy a
zákazníkom o využívaní online sprostredkovateľskej platformy;
(g) “ zmluva medzi platformou a dodávateľom” je zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom
platformy a dodávateľom o využívaní online sprostredkovateľskej platformy;
(h) „spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v zmluvách na ktoré sa vzťahuje táto
smernica, koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla
alebo povolania;
(i) “obchodník” je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, bez ohľadu na to či je
v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá v súvislosti so zmluvami na ktoré sa vzťahuje
táto smernica, koná na účely, ktoré sa týkajú jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti,
remesla alebo povolania;
(j) “užívateľ platformy” je dodávateľ alebo zákazník, ktorý využíva online sprostredkovateľskú
platformu;
(k) „reputačný systém“ je akýkoľvek systém slúžiaci pre ohodnotenie alebo recenzovanie
dodávateľov, zákazníkov, tovarov, služieb alebo digitálneho obsahu.

Článok 3: Rozsah harmonizácie

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch neponechajú v platnosti ani
nezavedú ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice, vrátane viac alebo
menej prísnych ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú úroveň ochrany dodávateľov alebo
zákazníkov. (alt. pokiaľ sa v tejto smernici neustanovuje inak).

Článok 4: Vzťah k iným právnym aktom EÚ

1. Opatrenia vyžadované touto smernicou doplňujú požiadavky stanovené najmä smernicou
2005/29/ES, nariadením (EU) 2016/679, ako aj smernicami 2011/83/EU, 2006/123/ES,
2015/2366/EU and 2000/31/ES.
2. Ak je akékoľvek ustanovenie tejto smernice v rozpore s niektorým ustanovením iného aktu
Únie, ktorým sa riadia osobitné sektory, prednosť má ustanovenie tohto iného aktu Únie,
ktoré sa uplatní na tieto osobitné sektory.
Kapitola II: Všeobecné ustanovenia

Článok 5: Informácie
Informácie poskytované v súlade s touto smernicou musia byť zrozumiteľné a transparentné.

Článok 6: Transparentnosť poradia zobrazovania
Ak umiestnenie v poradí zobrazovania na online sprostredkovateľskej platforme závisí od:
(a) platby dodávateľa za lepšie umiestnenie alebo
(b) akejkoľvek korporátnej väzby medzi dodávateľom a prevádzkovateľom platformy,
zákazník o tom musí byť upovedomený.

Článok 7: Komunikácia prostredníctvom platformy

1. Ak online sprostredkovateľská platforma poskytuje prostriedky na komunikáciu medzi
zákazníkom a dodávateľom v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy medzi zákazníkom
a dodávateľom, prevádzkovateľ platformy je povinný akúkoľvek komunikáciu postúpiť druhej
strane bez zbytočného odkladu.
2. Pre účely komunikácie medzi dodávateľom a zákazníkom, sa prijatie komunikácie
komunikačným systémom prevádzkovateľa platformy považuje za prijatie určenému
príjemcovi, ak komunikáciu uskutočnil spotrebiteľ, alebo za prijatie zákazníkom v zmluvnom
vzťahu medzi podnikateľmi.

Článok 8: Reputačný systém
1. Prevádzkovateľ platformy, ktorý na svojej online sprostredkovateľskej platforme poskytuje
reputačný systém, je povinný informovať o spôsobe zberu, spracovania a zverejňovania
hodnotení a recenzií.
2. Reputačný systém musí byť v súlade so štandardmi odbornej starostlivosti.
3. Predpokladá sa, že reputačný systém je v súlade so štandardmi odbornej starostlivosti, ak
zodpovedá:
(a) nezáväzným vnútroštátnym štandardom transponujúcim európske štandardy, odkazy na
ktoré boli Komisiou publikované v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo
(b) štandardom stanoveným v odseku 4.
4. Za štandardy podľa odseku 3 sa považujú:
(a) Ak prevádzkovateľ platformy prehlási, že recenzie pochádzajú od reálnych zákazníkov, je
povinný uskutočniť rozumné a primerané opatrenia na overenie, či sú recenzie založené na
potvrdenej transakcii.
(b) Ak sa recenzia poskytla výmenou za akýkoľvek prospech, musí to byť uvedené.
(c) Ak je recenzia odmietnutá, recenzent musí byť o odmietnutí a jeho dôvodoch bez
zbytočného odkladu informovaný.
(d) Recenzie musia byť bez zbytočného odkladu zverejnené.
(e) Poradie, v akom sú recenzie náhodne predkladané, nesmie byť zavádzajúce. Užívateľ
platformy musí mať možnosť prezerať si recenzie v chronologickom poradí.
(f) Ak reputačný system vyraďuje staršie recenzie, treba to oznámiť užívateľom platformy.
Lehota na vyradenie recenzií by mala byť primeraná, nie však kratšia ako 12 mesiacov.
(g) Ak sú recenzie konsolidované do celkového hodnotenia, treba uviesť celkový počet
recenzií, na základe ktorých je hodnotenie uskutočnené.
(h) Prevádzkovateľ platformy je povinný ponúknuť bezodplatný spôsob podávania sťažností,
ktorý umožní užívateľovi platformy podať odôvodnené upozornenie, ak má pochybnosti o
dôveryhodnosti recenzie.
5. Prevádzkovateľ platformy je po ukončení zmluvy medzi platformou a dodávateľom alebo
platformou a zákazníkom povinný poskytnúť možnosť prevodu existujúcich recenzií do iného
reputačného systému v štrukturovanom, všeobecne užívanom a počítačom spracovateľnom
formáte.

Článok 9: Povinnosť chrániť užívateľov
Ak prevádzkovateľ platformy získa vierohodnú informáciu o:
(a) trestnom správaní dodávateľa alebo zákazníka na úkor iného užívateľa platformy alebo
(b) správaní dodávateľa alebo zákazníka, ktoré je spôsobilé privodiť telesné zranenie,
narušenie súkromia, zásah do (hmotného) vlastníctva, pozbavenie slobody alebo porušenie
akéhokoľvek obdobného práva inej strany a neprijme primerané opatrenia na ochranu
užívateľov platformy,
zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

Článok 10: Záväzný charakter

Akákoľvek zmluvná podmienka v zmluve medzi platformou a zákazníkom alebo platformou a
dodávateľom, ktorá na úkor zákazníka alebo dodávateľa vylučuje použitie vnútroštátnych
opatrení transponujúcich ustanovenia tejto Kapitoly, odchyľuje sa o nich alebo mení ich
účinky, nie je záväzná.


Kapitola IIII: Povinnosti prevádzkovateľa platformy voči zákazníkovi

Článok 11: Povinnosť informovať o prevádzkovateľovi platformy a dodávateľovi
1. Prevádzkovateľ platformy je povinný (v primeranej lehote) pred uzavretím zmluvy medzi
dodávateľom a zákazníkom informovať zákazníka, že uzatvára zmluvu s dodávateľom a nie s
prevádzkovateľom platformy.
2. Prevádzkovateľ platformy je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ informoval obchodníka, či
tovary, služby alebo digitálny obsah ponúka ako obchodník.

Článok 12: Záväzný charakter v prospech spotrebiteľa
Vo vzťahoch medzi prevádzkovateľom platformy a spotrebiteľom strany nesmú, na úkor
spotrebiteľa, vylúčiť alebo zmeniť použitie vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponujú
ustanovenia tejto Kapitoly alebo zmeniť ich účinky.
Kapitola IV: Povinnosti prevádzkovateľa platformy voči dodávateľom

Článok 13: Povinnosť informovať o online sprostredkovateľskej platforme
Pred uzatvorením zmluvy medzi platformou a dodávateľom, prevádzkovateľ platformy je
povinný dodávateľa informovať:
(a) že dodávateľ bude dodávať tovar, služby alebo digitálny obsah na základe zmluvy so
zákazníkom a nie s prevádzkovateľom platformy;
(b) o poplatkoch platených prevádzkovateľovi platformy a spôsobe ich výpočtu;
(c) o akomkoľvek platobnom mechanizme, ktorý prevádzkovateľ platformy poskytuje pre
zmluvy medzi dodávateľom a zákazníkom,
(d) o akokoľvek spôsobe postúpenia komunikácie medzi dodávateľom a jeho zákazníkmi;
(e) či zákazníkov pre dodávateľa vyberá prevádzkovateľ platformy a či má dodávateľ právo
odmietnuť navrhnutého zákazníka ( alt. navrhnutú zmluvu medzi dodávateľom a
zákazníkom).

Článok 14: Povinnosť poskytnúť prostriedky informovania zákazníkov
Prevádzkovateľ platformy je povinný poskytnúť dodávateľovi prostriedky na splnenie jeho
informačných povinností voči zákazníkom.

Článok 15: Záväzný charakter pravidiel
Strany nesmú vylúčiť ustanovenia kapitoly 4 alebo sa od nich odchýliť v neprospech
dodávateľa. (alt. Toto ustanovenie sa neuplatní pre prevádzkovateľov platforiem, ktorí ako
užívateľov platformy prijímajú výlučne podnikateľov.)


Kapitola V: Zodpovednosť prevádzkovateľa platformy

Článok 16: Prehľad
1. Prevádzkovateľ platformy, ktorý voči zákazníkom a dodávateľom dáva jasne najavo, že
koná ako sprostredkovateľ, nezodpovedá za nesplnenie zmluvy medzi dodávateľom a
zákazníkom.
2. Popri akejkoľvek inej zodpovednosti prevádzkovateľa platformy na základe zmluvy medzi
platformou a dodávateľom alebo zmluvy medzi platformou a zákazníkom, prevádzkovateľ
platformy zodpovedá:
(a) zákazníkom za nesplnenie povinnosti odstrániť zavádzajúce informácie poskytnuté
dodávateľom podľa článku 17;
(b) zákazníkom, ktorí sa odôvodnene spoliehajú na rozhodujúci vplyv prevádzkovateľa
platformy na dodávateľov podľla článku 18;
(c) zákazníkom alebo dodávateľom za zavádzajúce vyhlásenia prevádzkovateľa platformy
podľa článku 19;
(d) zákazníkom alebo dodávateľom za záruky poskytnuté podľa článku 20.

Článok 17: Povinnosť odstrániť zavádzajúce informácie poskytnuté dodávateľmi
1. Ak dodávateľ na platforme uvádza zavádzajúce informácie a prevádzkovateľ platformy je
na to upozornený, prevádzkovateľ platformy zodpovedá za škodu spôsobenú zavádzajúcimi
informáciami, ibaže uskutoční primerané opatrenia na ich odstránenie alebo nápravu.
2. Ak prevádzkovateľ platformy využíva na nápravu zavádzajúcich informácií poskytnutých
dodávateľom reputačný systém, znáša dôkazné bremeno o tom, že voči zavádzajúcim
informáciám uvádzaným dodávateľom boli vykonané účinné protiopatrenia prostredníctvom
reputačného systému.
3. Ak sa uplatní článok 18, prevádzkovateľ platformy sa využitím reputačného systému
nezbaví zodpovednosti podľa odseku 1.

Článok 18: Zodpovednosť prevádzkovateľa platformy za nesplnenie dodávateľov
1. Ak sa zákazník odôvodnene spolieha na rozhodujúci vplyv prevádzkovateľa platformy na
dodávateľa, prevádzkovateľ platformy zodpovedá za nesplnenie zmluvy medzi dodávateľom
a zákazníkom spoločne s dodávateľom.
2. Pri posudzovaní, či sa zákazník odôvodnene spolieha na významný vplyv prevádzkovateľa
platformy na zákazníka, treba zohľadniť najmä osobitné kritériá:
(a) Zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom sa uzaviera výlučne prostriedkami
poskytnutými na platforme;
(b) Prevádzkovateľ platformy môže zadržať platby uskutočnené zákazníkmi na základe
zmluvy medzi dodávateľom a zákazníkom;
(c) Podmienky zmluvy medzi dodávateľom a zákazníkom sú v podstatnej miere určené
prevádzkovateľom platformy;
(d) Cenu platenú zákazníkom určuje prevádzkovateľ platformy;
(e) Prevádzkovateľ platformy umožňuje spôsob jednotnej prezentácie dodávateľov alebo im
poskytuje obchodné označenie;
(f) Marketing sa zameriava na prevádzkovateľa platformy a nie na dodávateľov;
(g) (alt.) Prevádzkovateľ platformy sa zaväzuje monitorovať správania dodávateľov.

Článok 19: Zavádzajúce vyhlásenia prevádzkovateľa platformy
1. Prevádzkovateľ platformy, ktorý uskutoční zavádzajúce vyhlásenia o dodávateľoch alebo o
tovare, službách alebo o digitálnom obsahu ponúkanom dodávateľmi, zodpovedá za škodu,
ktorú tieto zavádzajúce informácie spôsobili zákazníkom.
2. Prevádzkovateľ platformy, ktorý uskutoční zavádzajúce vyhlásenia o zákazníkoch,
zodpovedá za škodu, ktorú tieto zavádzajúce informácie spôsobili dodávateľom.

Článok 20: Záruky
Prevádzkovateľ platformy zodpovedá v rozsahu záruk, poskytnutých za dodávateľov,
zákazníkov alebo tovar, služby alebo digitálny obsah ponúkaný dodávateľmi.

Článok 21: Záväzný charakter
Strany sa nesmú odchýliť od práv užívateľa platformy na základe vnútroštátnych opatrení,
ktorými sa transponujú ustanovenia tejto Kapitoly alebo zmeniť ich účinky v neprospech
užívateľa platformy. (alt. Toto ustanovenie sa neuplatní pre prevádzkovateľov platforiem,
ktorí ako užívateľov platformy prijímajú výlučne podnikateľov.)


Kapitola VI: Postih

Článok 22: Právo na postih
1. Prevádzkovateľ platformy, ktorý podľa článkov 17 alebo 18 zodpovedá zákazníkovi za:
(a) dodávateľovo zavádzajúce vyhlásenie, alebo
(b) dodávateľovo nesplnenie zmluvy medzi dodávateľom a zákazníkom,
má právo na odškodnenie od dodávateľa.
2. Dodávateľ, ktorý zodpovedá zákazníkovi za zavádzajúce vyhlásenia prevádzkovateľa
platformy, má právo na odškodnenie od prevádzkovateľa platformy.

Článok 21: Záväzný charakter
Strany sa nesmú odchýliť od práv dodávateľa na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa
transponujú ustanovenia tejto Kapitoly alebo zmeniť ich účinky v neprospech dodávateľa.


Kapitola VII: Záverečné ustanovenia

Článok 24: Rozhodné právo
1. Vnútroštátne opatrenia členského štátu, ktorými sa transponujú ustanovenia Kapitoly II,
sa použijú na online sprostredkovateľské platformy, ktoré fungujú na vnútornom trhu a
prevádzkovateľ platformy má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte. Online
sprostredkovateľské platformy, ktorých prevádzkovatelia majú obvyklý pobyt v nečlenskom
štáte sa spravujú vnútroštátnymi opatreniami, ktorými sa transponujú ustanovenia Kapitoly
II, toho členského štátu, v ktorom sú alebo by mohli byť záujmy dodávateľov a zákazníkov
dotknuté.
2. Vnútroštátne opatrenia členského štátu, ktorými sa transponujú ustanovenia Kapitol III-V
sa použijú na zmluvy medzi platformou a zákazníkom a platformou a dodávateľom, ktoré sa
spravujú právom tohto členského štátu. Čl. 12 nariadenia (ES) č. 864/2007 sa použije
primerane.
3. Vnútroštátne opatrenia členského štátu, ktorými sa transponujú ustanovenia Kapitoly VI,
sa použijú na zmluvy medzi platformou a zákazníkom a platformou a dodávateľom, ak sa má
podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 593/2008 použiť právo tohto členského štátu.
4. Bez ohľadu na to, či ide o spotrebiteľov, zákazníkov nemožno pozbaviť ochrany, ktorú im
poskytuje táto smernica voľbou práva nečlenského štátu. To neplatí pre prevádzkovateľov
platforiem, ktorí ako zákazníkov platformy prijímajú výlučne podnikateľov.

Článok 25: Presadzovanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie
súladu s touto smernicou.
2. Prostriedky uvedené v odseku 1 obsahujú ustanovenia, ktoré umožnia jednému alebo
viacerým z nasledujúcich orgánov určených podľa vnútroštátnych právnych predpisov podať
návrh na začatie konania pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi s cieľom
zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení na transpozíciu tejto smernice:
(a) orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;
(b) spotrebiteľské organizácie, ktoré majú legitímny záujem na ochrane spotrebiteľov;
(c) profesijné organizácie, ktoré majú legitímny záujem na konaní.

Článok 26: Sankcie
1. Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych
ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby
zabezpečili ich implementáciu. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a
odrádzajúce.
2. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do …..a bezodkladne ju informujú o
všetkých následných zmenách a doplneniach, ktoré na ne majú vplyv.

Článok 27: Transpozícia
1. Členské štáty prijmú a uverejnia do …………. zákony, iné právne predpisy a správne
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Znenie týchto opatrení
bezodkladne oznámia Komisii vo forme dokumentov a bezodkladne ju informujú o všetkých
následných zmenách a doplneniach. Tieto opatrenia uplatňujú od ……… (6 mesiacov po
dátume uvedenom v prvej vete). Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo
pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské
štáty.
2. Ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú na zmluvy po …….(6 mesiacov po dátume
uvedenom v prvej vete odseku 1), bez ohľadu na skutočnosť, či boli uzavreté pred týmto
termínom alebo neskôr.

Článok 28: Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku
Európskej únie.

Článok 29: Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.