Fachbereich Rechtswissenschaften

European Legal Studies Institute (ELSI)


Navigation und Suche der Universität Osnabrück


Hauptinhalt

Topinformationen

Direktiv om online formidlingsplatforme

Translation: Marie Jull Sørensen


Kapitel 1: Anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1: Anvendelsesområde
1. Dette direktiv gælder aftaler om levering af varer, tjenesteydelser eller digitalt indhold, som
indgås mellem en udbyder og en kunde ved hjælp af en online formidlingsplatform.
2. Dette direktiv gælder ikke:
(a) platforme, der benyttes i udøvelsen af offentlig myndighed
(b) platforme, hvor aftaler indgås mellem en udbyder og en kunde om levering af finansielle
tjenesteydelser
(c) andre undtagelser…
3. Dette direktiv påvirker ikke almindelig national aftaleret, som for eksempel reglerne om
indgåelse, gyldighed, retsstridighed eller virkninger af en aftale, i det omfang almindelige
aftaleretlige aspekter ikke er reguleret i dette direktiv.

Artikel 2: Definitioner
Følgende definitioner anvendes i dette direktiv:
(a) »online formidlingsplatforme«: en informationssamfundstjeneste, som er tilgængelig gennem
internettet eller ved tilsvarende digitale medier, og som gør det muligt for kunder at indgå
aftaler med udbydere om varer, tjenesteydelser eller digitalt indhold. Begrebet omfatter ikke
tjenesteydelser, som kun identificerer relevante udbydere og som viser kunder hen til disse
udbyderes hjemmesider eller kontaktinformationer.
(b) »platformsoperatør«: en erhvervsdrivende, som driver en online formidlingsplatform.
(c) »kunde«: enhver fysisk eller juridisk person, som benytter en online formidlingsplatform til at
erhverve varer, tjenesteydelser eller digitalt indhold.
(d) »udbyder«: enhver fysisk eller juridisk person, som benytter en online formidlingsplatform til
at udbyde varer, tjenesteydelser og digitalt indhold.
(e) »udbyder-kunde aftale«: en aftale, hvor varer, tjenesteydelser eller digitalt indhold leveres af
en udbyder til en kunde mod betaling af et pengebeløb [evt.: eller mod enhver anden
modydelse herunder personlig data]
(f) »platform-kunde aftale«: en aftale, som er indgået mellem en platformoperatør og en kunde
vedrørende brugen af en online formidlingsplatform.
(g) »platform-udbyder aftale«: en aftale, som er indgået mellem en platformsoperatør og en
udbyder vedrørende brugen af en online formidlingsplatform.
(h) »forbruger«: enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler
ikke handler som led i sit erhverv.
(i) »erhvervsdrivende«: enhver fysisk person eller enhver juridisk person, uanset om der er tale
om offentligt eller privat ejerskab, der handler som led i sit erhverv i forbindelse med de af
dette direktiv omfattede aftaler.
(j) »platformsbruger«: en udbyder eller en kunde, som anvender den online formidlingsplatform.
(k) »brugeranmeldelsessystem«: ethvert system til at evaluere og bedømme udbydere, kunder,
varer, tjenesteydelser eller digitalt indhold.

Artikel 3: Harmoniseringsniveau
Medlemsstaterne må ikke i national ret opretholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem,
der er fastsat i dette direktiv, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et
andet beskyttelsesniveau for platformsbrugere. [evt.: medmindre andet er fastsat i dette direktiv].

Artikel 4: Forholdet til andre EU retsakter
1. Kravene, som er fastlagt i dette direktiv er en tilføjelse til krav, som specielt er indeholdt i
direktiv 2005/29/EC, i forordning (EU) 2016/679 så vel som i Direktiv 2011/83/EU, Direktiv
2006/123/EC, Direktiv 2015/2366/EU og Direktiv 2000/31/EC.
2. Hvis en forskrift i dette direktiv er i strid med en forskrift i en anden EU retsakt, som regulerer
specielle sektorer, da har den anden retsakt forrang og skal anvendes på disse specielle sektorer.


Kapital II: Generelle forskrifter

Artikel 5: Information
Information, som gives i henhold til dette direktiv, skal være klar og gennemskuelig.

Artikel 6: Gennemsigtighed af oplistninger
Hvor placering på en liste på en online formidlingsplatform afhænger af:
(a) Udbyderens betaling for en bedre placering, eller
(b) Enhver forretningsmæssig forbindelse mellem udbyder og platformoperatør
skal dette fremgå for kunden.

Artikel 7: Kommunikation via platform
1. Hvis en online formidlingsplatform tilbyder kommunikationsfaciliteter mellem kunde og
udbyder i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af udbyder-kunde aftaler, skal
platformsoperatøren videresende enhver kommunikation uden unødig forsinkelse.
2. Når det angår kommunikation mellem en udbyder og en kunde, anses modtagelsen af
kommunikationen hos platformsoperatørens kommunikationssystem som modtagelse hos den
tilsigtede modtager, hvis kommunikationen er foretaget af en forbruger eller af en kunde i en
kontrakt mellem erhvervsdrivende.

Artikel 8: Brugeranmeldelsessystemer
1. En platformoperatør, som stiller et brugeranmeldelsessystem til rådighed på sin online
formidlingsplatform, skal informere om håndteringen af indsamling, behandling og
offentliggørelse af evalueringer og bedømmelser.
2. Brugeranmeldelsessystemet skal leve op til stander om erhvervsmæssig diligenspligt.
3. Et brugeranmeldelsessystem formodes at være i overensstemmelse med standarder om
erhvervsmæssig diligenspligt, hvis det er i overensstemmelse med enten:
(a) frivillige nationale standarder, som afspejler europæiske standarder, som er refereret til i
offentliggørelser af Kommissionen i the Official Journal of European Union, eller
(b) standarder nævnt i stykke 4.
4. Standarder i henhold til stk. 3:
(a) Hvis platformoperatøren anfører, at bedømmelserne stammer fra virkelige kunder, skal
platformsoperatøren tage rimelige og passende skridt til at verificere, at bedømmelserne er
baseret på en bekræftet transaktion.
(b) Hvis en bedømmelse er fremkommet som gengæld for en form for gode, skal det anføres.
(c) Hvis en bedømmelse er afvist, skal bedømmeren informeres uden unødig forsinkelse om
afvisningen og grundene til en sådan afvisning.
(d) Bedømmelser skal offentliggøres uden unødig forsinkelse.
(e) Den standardiserede rækkefølge, som bedømmelserne præsenteres i, må ikke være
vildledende. Platformbrugere skal være i stand til at se bedømmelserne i kronologisk
rækkefølge.
(f) Hvis brugeranmeldelsessystemet udelukker ældre bedømmelser, skal dette anføres over for
platformsbrugere. Udelukkelsesperioden skal være rimelig, men ikke kortere end 12 mdr.
(g) Hvis bedømmelserne bliver sat sammen til en samlet evaluering, skal det totale antal
bedømmelser, som evalueringen er baseret på, anføres.
(h) Platformsoperatøren skal stille et gratis klagesystem til rådighed, som giver mulighed for, at en
platformbruger kan fremlægge en begrundet tilkendegivelse, hvis platformbrugeren er i tvivl
om ægtheden af en bedømmelse.
(i) Ved afslutningen af platform-udbyder eller af platform-kunde aftalen, skal platformoperatøren
stille en facilitet til rådighed, for at eksisterende bedømmelser kan blive overført til et andet
brugeranmeldelsessystem i et format, som er struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart.

Artikel 9: Platformens pligt til at beskytte brugerne
Hvis en platformsoperatør får troværdig information om:
(a) kriminel adfærd udøvet af en platformsbruger til ulempe for en anden platformsbruger, eller
(b) adfærd udøvet af en platformsbruger, som sandsynligvis vil forårsage fysisk skade, krænkelse
af privatlivet, krænkelse af [evt.: fast] ejendomsret, fratagelse af frihed eller krænkelse af
andre lignende rettigheder tilhørende den anden part,
skal platformsoperatøren tage passende foranstaltninger for at beskytte platformsbrugerne. Hvis
platformsoperatøren ikke tager passende foranstaltninger som nævnt, er platformsoperatøren
ansvarlig for skader, som er forårsaget af platformsoperatørens manglende handling.

Artikel 10: Kapitlets ufravigelige karakter
Ethvert aftalevilkår i en platform-kunde aftale eller en platform-udbyder aftale til ulempe for
kunden eller udbyderen, som udelukker anvendelsen af nationale midler som afspejler reglerne i
dette kapitel eller afviger eller forandrer deres effekt, er ikke bindende.


Kapitel III: Platformsoperatørens pligter over for kunden

Artikel 11: Pligt til at oplyse om platformoperatøren og udbyderen
1. Platformsoperatøren skal informere kunden [evt.: i god tid] før indgåelse af en udbyder-kunde
aftale om, at kunden indgår en aftale med udbyder og ikke platformsoperatøren.
2. Platformoperatøren skal sikre, at udbyderen oplyser kunden om, hvorvidt udbyderen tilbyder
sine varer, tjenesteydelser eller det digitale indhold som erhvervsdrivende.

Artikel 12: Fravigelighed til fordel for forbruger
I forholdet mellem en platformoperatør og en forbruger må parterne ikke, til ulempe for
forbrugeren, udelukke anvendelsen af nationale foranstaltninger, som afspejler forskrifterne i
dette kapitel eller afvige eller forandre deres virkning.


Kapital IV: Platformoperatørens pligter over for udbyderen

Artikel 13: Pligt til at oplyse om online formidlingsplatform
Før indgåelse af platform-udbyder aftalen har platformsoperatøren pligt til at oplyse udbyderen
om:
(a) at udbyderen udbyder varer, tjenesteydelser eller digitalt indhold ved aftaler med kunden og
ikke ved aftale med platformsoperatøren,
(b) gebyrer til platformsoperatøren, og hvordan de er beregnet,
(c) ethvert betalingssystem, som platformoperatøren stiller til rådighed for udbyder-kunde
aftaler,
(d) enhver metode til at overføre oplysninger mellem udbyderen og dennes kunder, og
(e) hvorvidt platformoperatøren udvælger kunder til udbyderen, og hvorvidt udbyderen har ret til
afvise en foreslået kunde [evt.: en foreslået udbyder-kunde aftale]

Artikel 14: Pligt til at stille informationsfaciliteter til rådighed for oplysninger til kunder
Platformoperatøren skal stille faciliteter til rådighed for udbyderen, så udbyderen kan opfylde sin
informationsforpligtelse over for kunden.

Artikel 15: Kapitlets ufravigelige karakter
Parterne må ikke udelukke eller afvige fra forskrifterne i kapitel 4 til ulempe for udbyderen. [evt.
dette gælder ikke platformoperatører, som udelukkende accepterer erhvervsdrivende som
platformsbrugere.]


Kapitel V: Platformsoperatørens ansvar

Artikel 16: Overblik
1. En platformsoperatør, som præsenterer sig selv for kunder og udbydere som mellemmand på
en fremtrædende måde, er ikke ansvarlig for misligholdelse i udbyder-kunde aftaler.
2. I tilslutning til ethvert andet ansvar hos platformsoperatøren i platform-udbyder eller platformkunde
aftaler, kan platformoperatøren blive ansvarlig:
(a) over for kunder for ikke at fjerne vildledende information, som er givet af udbyder i henhold til
artikel 17
(b) over for kunder, som med rimelighed kan stole på platformoperatørens bestemmende
indflydelse på udbyderen i henhold til artikel 18.
(c) over for kunder eller udbydere for vildledende udsagn foretaget af platformsoperatøren i
henhold til artikel 19.
(d) over for kunder eller udbydere for garantier afgivet i henhold til artikel 20.

Artikel 17: Pligt til at fjerne udbyderes vildledende information
1. Hvis en udbyder anfører vildledende oplysninger på platformen, og dette er kommunikeret ved
en meddelelse adresseret til platformsoperatøren, er platformoperatøren ansvarlig for skader
forårsaget af de vildledende oplysninger, medmindre platformsoperatøren tager passende skridt
til at fjerne eller berigtige de vildledende oplysninger.
2. Hvis platformsoperatøren anvender et brugeranmeldelsessystem til at berigtige vildledende
oplysninger fra en udbyder, har platformsoperatøren bevisbyrden for, at vildledende oplysninger
fra udbyderen effektivt er blevet tilbagevist gennem brugeranmeldelsessystemet.
3. Hvor artikel 18 finder anvendelse, kan platformoperatøren ikke bruge et
brugeranmeldelsessystem til fritagelse for pligten i stk. 1.

Artikel 18: Platformoperatørens ansvar for udbyderes misligholdelse
1. Hvis kunden med rimelighed kan stole på, at platformoperatøren har en bestemmende
indflydelse på udbyderen, er platformsoperatøren solidarisk ansvarlig med udbyderen for
misligholdelse af kunde-udbyder aftalen.
2. Ved vurderingen af, hvorvidt kunden med rimelighed kan stole på platformsoperatørens
bestemmende indflydelse på udbyderen, skal følgende kriterier særligt overvejes:
(a) Udbyder-kunde aftalen er indgået udelukkende gennem faciliteter stillet til rådighed på
platformen.
(b) Platformoperatøren kan tilbageholde betalinger fra kunder i udbyder-kunde aftaler.
(c) Vilkårene i udbyder-kunde aftalen er i det væsentlige bestemt af platformsoperatøren.
(d) Prisen, som skal betales af kunden, er bestemt af platformsoperatøren.
(e) Platformsoperatøren har et ensartet image af udbydere eller et varemærke.
(f) Markedsføringen er fokuseret på platformsoperatøren og ikke på udbyderne.
(g) [evt.: Platformsoperatøren lover at overvåge udbydernes adfærd.

Artikel 19: Vildledende udsagn fra platformsoperatøren
1. Hvis en platformsoperatør fremsætter vildledende udsagn om udbydere eller om varer,
tjenesteydelser eller digitalt indhold tilbudt af udbydere, er platformsoperatøren ansvarlig for
skade, som denne vildledende information har påført kunder.
2. Hvis en platformsoperatør selv fremfører vildledende udsagn om kunder, er
platformsoperatøren ansvarlig for skade, som denne vildledende information har påført udbydere.

Artikel 20: Garantier
Platformoperatøren er ansvarlig for garantier, som er givet vedrørende udbydere eller kunder eller
vedrørende varer, tjenesteydelser eller digitalt indhold, som er tilbudt af udbydere.

Artikel 21: Kapitlets ufravigelige karakter
Parterne må ikke afvige fra platformsbrugerens rettigheder, som udspringer fra de nationale
foranstaltninger, som afspejler forskrifterne i dette kapitel, eller ændre deres virkninger til skade
for platformsbrugeren. [Evt.: Dette gælder ikke platformsoperatører som udelukkende accepterer
erhvervsdrivende som platformsbrugere.]


Kapitel VI: Regres

Artikel 22: Regresret
1. En platformsoperatør, som i henhold til artikel 17 og 18 er blevet ansvarlig overfor en kunde for:
(a) En udbyders vildledende udsagn, eller
(b) En udbyders misligholdelse af udbyder-kunde aftalen
har ret til at blive holdt skadesløs af udbyderen.
2. En udbyder, som er blevet ansvarlig over for en kunde på grund af vildledende udsagn fra
platformsoperatøren, har ret til at blive holdt skadesløs af platformsoperatøren.

Artikel 23: Kapitlets ufravigelige karakter
Parterne må ikke afvige fra udbyderens rettigheder, som udspringer for de nationale
foranstaltninger, som afspejler forskrifterne i dette kapitel, eller ændre deres virkninger til skade
for udbyderen.


Kapitel VII: Afsluttende bestemmelser

Artikel 24: Lovvalg
1. En medlemsstats nationale foranstaltninger, som afspejler reglerne i kapitel II, gælder for online
formidlingsplatforme, som virker i det indre marked og som drives af platformsoperatører, og som
har deres forretningssted i denne medlemsstat. Online formidlingsplatforme, som drives af
platformsoperatører, som har deres forretningssted i en ikke-medlemsstat, er reguleret af de
nationale foranstaltninger, som afspejler forskrifterne i kapitel II, i den medlemsstat, hvor
udbyderes og kunders interesser bliver eller sandsynligvis vil blive påvirket.
2. En medlemsstats nationale foranstaltninger, som afspejler reglerne i kapitel III – V, gælder
platform-kunde aftaler og platform-udbyder aftaler, som er reguleret af denne medlemsstats
lovgivning. Artikel 12 i forordning (EC) 864/2007 gælder som følge heraf.
3. En medlemsstats nationale foranstaltninger, som afspejler reglerne i kapitel VI, gælder
platform-kunde aftaler og platform-udbyder aftaler, hvor artikel 15 i forordning EC 593/2008
sætter den medlemsstats lovgivning i kraft.
4. Uanset om de er forbrugere eller ej, må kunder ikke fratages den beskyttelse, der gives i dette
direktiv, ved at vælge lovgivningen i en ikke-medlemsstat. Dette gælder ikke platformsoperatører,
som udelukkende accepterer erhvervsdrivende som kunder.

Artikel 25: Håndhævelse
1. Medlemsstaterne sørger for, at der findes tilstrækkelige og effektive midler til kontrol med
overholdelsen af bestemmelserne i dette direktiv.
2. De i stk. 1 nævnte midler omfatter bestemmelser, i henhold til hvilke et eller flere af
nedennævnte organer efter national ret kan indbringe en sag for domstolene eller for de
kompetente administrative myndigheder med henblik på at sikre anvendelsen af de nationale
gennemførelsesbestemmelser til dette direktiv:
(a) offentlige organer eller deres repræsentanter
(b) forbrugerorganisationer, der har en legitim interesse i at beskytte forbrugerne
(c) erhvervsorganisationer, der har en legitim interesse i at indbringe en sådan sag.

Artikel 26: Sanktioner
1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt
forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.
2. Medlemsstaterne giver senest … Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og
meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Artikel 27: Implementering
1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den …. de love og administrative
bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks
Kommissionen disse foranstaltninger i form af dokumenter og meddeler omgående senere
ændringer af betydning for bestemmelserne. De anvender disse foranstaltninger fra den …...
Foranstaltningerne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes
af medlemsstaterne.
2. Forskrifterne i dette direktiv gælder aftaler af … [6 måneder senere end datoen i den første
sætning], uanset om de er indgået før eller efter denne dato.

Artikel 28: Ikrafttrædelse
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

Artikel 29: Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.