European Legal Studies Institute (ELSI)


Navigation und Suche der Universität Osnabrück


Hauptinhalt

Topinformationen

Publikationen

Dr. Aneta Wiewiorowska-Domagalska, Akademische Rätin a.Z.

 1. Co-author with E. Hondius, Europejski kodeks cywilny. (Analiza prac Grupy Studyjnej) [The European civil code. (Analysis of the Study Group Work)], Państwo i Prawo no 6, 2002

2. EU regulation of consumer sales guarantees: the present situation and future perspectives, Electronic Journal of Comparative Law, no 7, December 2003, http://www.ejcl.org/75/art75-4.html

3. Co-author with  G. Arnokouros, J. Dickie, M. Loos, ECJ, 12 March 2002, Case C-168/00 Leitner v TUI Deutschland GmbH & Co. KG - Compensation for non-material damage under the Directive on Package Travel, European Review of Private Law no 1, 2003

4. Europejskie prawo konsumenckie. Rozwój, problemy, pytanie o przyszłość, [European consumer law. The developments, the problems, the question about the future], (in): Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, [European consumer law and Polish law] (eds.) E. Nowińska, P. Cybula, Zakamycze, Kraków 2005

5. Co-author with M. Jagielska, K. Lis, E. Łętowska, P. Mikłaszewicz, Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce [Implementation of consumer law in Poland] (in): Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej [Green Book. The optimal vision of consumer law in Poland] (ed.) Z. Radwański, Warszawa 2006

6. Co-author with M. Jagielska, K. Lis, E. Łętowska, P. Mikłaszewicz, Implementation of Consumer Law in Poland, European Review of Private Law no 6, 2007

7. Co-author with E. Łętowska, The Common Frame of Reference - the Perspective of a New Member State, European Review of Contract Law, no 3, 2007

8. Co-author with E. Hondius, V. Heutger, C Jeloschek, H. Sivesand, Principles of European Sales Law, Sellier, Munich 2008

9. Certain aspects of the right of repair and replacement under EC Directive 1999/44 and its implementation in Poland, [in] Specific Performance in Contract Law: National and Other Perspective, (ed.) J. Smits, D. Haas, G. Hesen, Intersentia Antwerp, Oxford, Portland, 2008

10. The re-codification process in Poland - status of the work, Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica, no 5, 2010

11. Co-author with M. Safjan, Political Foundations of European Private Law: Rethinking the East–West Division Lines, (in): The Foundations of European Private Law, (eds.) Brownsword, Micklitz, Niglia and Weatherill; Hart Publishing, Oxford 2011

12. Co-author with M. Zaleski, Towards a European Contract Law that Truly Serves European Citizens and Businesses, (in): Towards a European Contract Law, (eds.) R. Shulze, J. Stuyck, Sellier 2011

13. Regulation of sales contract in Polish law – the problems and prognosis (in): Recent developments in European Private Law, The Influence of European consumer law on national legal systems (eds.) M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska – Domagalska, C.H.Beck, 2012

14. Consumer Sales Guarantees in the EU, Sellier 2012

15. An Optional Instrument in Contract Law and the Polish Presidency of the EU 2011, Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht, Vol 1, no 3, 2012

16. Status prawny osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, dochodzącej odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 17.11.2011 r. (III CZP 5/11) [The legal status of the physical person who does not conduct business activity, claiming damages on the basis of an obligatory insurance of civil liability of the owners of cars – legal review of the resolution of 7 judges of the Supreme Court of 17.11.2011 r. (III CZP 5/11), Europejski Przegląd Sądowy no 3, 2013

17. Obowiązku informacyjne w prawie Unii Europejskiej i braki w zakresie ich implementacji do prawa polskiego [Informational duties in the EU law and problems with their implementation in Polish law], Monitor Prawniczy, special edition, 2013

18. Co-author with E. Łętowska, M. Namysłowska, M. Grochowski (EMMA), Wojna Wszystkich ze wszystkimi, [Everybody’s war with everybody]  Dziennik Gazeta Prawna, 07. 2013

19. Co-author with E. Łętowska, M. Namysłowska, M. Grochowski (EMMA), Prawo UE o uboju zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiazywanie, cz. I, Europejski Przegląd Sądowy, [The EU law on the slaughtering of animals and its Polish implementation: solving the collisions of interests, part I] in no 11, 2013

20. Co-author with E. Łętowska, M. Namysłowska, M. Grochowski (EMMA), Prawo UE o uboju zwierząt i jego polska implementacja: kolizje interesów i ich rozwiazywanie, cz. II, [The EU law on the slaughtering of animals and its Polish implementation: solving the collisions of interests, part II] Europejski Przegląd Sądowy, nr 12, 2013

21. O celu i metodzie transpozycji dyrektyw unijnych - na przykładzie ustawy o prawach konsumenta, [On the aim and the method of transposition of EU directives – on the example of the act on consumer rights], Kwartalnik Prawa Prywatnego no 1, 2014